144 MHz Es in EU     : Status
50 MHz Es in EU       : Status
Today's MUF & Es    : Status
From MMMonVHF
Son Eklenen Albümler
  • Türkiye Radyo Amatörleri cemiyeti Sakarya Şubesi R.7 Rölemizi daha iyi şartlara hazırlıyoruz.
  • TRAC Nazilli 29 Ekim
  • TRAC ZONGULDAK
  • TC101SO
  • TRAC Bozöyük Eğitim
  • BURSA DEPREM HAFTASI ETKİNLİĞİ


Etkinlik Takvimi
E-Bülten

 

        

 

 

 

HOŞGELDİNİZ!


      Son sınavlarda Radyo Amatörlüğüne adım atan yeni dostlarımıza “aramıza hoşgeldiniz” diyor, kendilerine bu vesileyle bazı bilgileri ve düşüncelerimizi aktarmak istiyoruz.

      Radyo Amatörlüğü (veya diğer söyleniş biçimiyle “Amatör Telsizcilik”), bazı beklenti ve varsayımlar sonucunda uluslararası düzenleyici kurum ITU tarafından tahsis edilen frekans bantlarında yürütülen bir haberleşme etkinliğidir. Beklenti ve varsayımlar, ITU tarafından yapılan tanımda çok açık şekilde yer almaktadır. Tanım şöyledir:

      “Radyo Amatörlüğü,  ticari nitelik taşımayan ve sadece bireylerin kendilerini haberleşme ve haberleşme elektroniği konusunda yetiştirmelerine yönelik olan deneysel bir haberleşme etkinliğidir (servisidir)”.

      Tanımda yer alan “gayrıticari” vurgusu, “amatör” ibaresinin izahı niteliğindedir. Tanımda “kendini haberleşme ve haberleşme elektroniğinde yetiştirme” ve “deneysellik”, ön plana çıkan diğer vurgulardır.

      Dolayısıyla, lisans alanlardan beklenilen de, bu vurguların bilincinde olmaları ve faaliyetlerini bu yönde geliştirmeleridir.

      Bununla birlikte, bu haberleşme servisi ile ilgili başka kamusal beklentiler de mevcuttur. Afet riskine maruz birçok ülkede olduğu gibi, ülkemizde de ön plana çıkan bu beklenti, olası afetlerde acil haberleşme hizmetlerinin sağlanmasıdır. Nitekim, ülkemizde 1937 yılında yasa ile Radyo Amatörlüğüne konan kısıtın 1983 yılındaki bir yasa değişikliği ile 46 yıl sonra kaldırılmasının gerekçesi, “olağanüstü durumlarda sağlanan haberleşme hizmeti” olarak Meclis kayıtlarına girmiştir. Dönemin ITU Genel Sekreterinin 7 MHz (40 m) Amatör Telsiz bandının 100 kHz genişletilmesi konusunda tüm ITU üyelerine 2000 yılında yaptığı çağrıda vurguladığı gerekçe, “yakın-orta menzil afet haberleşmesinde bu bandın taşıdığı önem” olarak kayıtlarda yerini almıştır. Bu çağrı olumlu karşılanmış, radyo yayınları 7100-7200 kHz bölümünde sahip oldukları frekansları terk etmişler ve bu bölüm Amatör Servisin kullanımına açılmıştır.

      Tüm bu süreçte olumlu sonuç elde edilmesi, arka planda sürekli çaba harcayan bir “sessiz kahramanlar ekibinin” mesaisi sayesinde mümkün olmuştur. TRAC’ın da üye olduğu Uluslar arası Radyo Amatörleri Birliği IARU, ITU tarafından “sektör temsilcisi” olarak kabul edilmiş, dolayısıyla frekans tahsisleri ve tüm teknik düzenlemelerin karara bağlandığı konferanslarda 1925 yılından beri Radyo Amatörlerini temsil etmiştir. Kararların verildiği her büyük konferansın yıllar öncesindeki sayısız ITU Çalışma Grubu toplantılarında kararların temelleri oluşturulmaktadır. Bu toplantıların tümüne IARU temsilcileri katılarak mevcut tahsisleri korumak, ayrıca yeni tahsislerin elde edilmesi için canla başla çalışmaktadırlar. TRAC hem IARU çalışmalarına katkıda bulunmakta hem de ülkemizdeki düzenlemeler konusunda BTK ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü nezdinde gerekli girişimleri yapmaktadır. 1984 yılında yayımlanan ilk Yönetmelikle bugün yürürlükte olan Yönetmelik arasında yapılacak bir karşılaştırma, TRAC’ın mesaisinin sonuçlarını görmeyi kolaylaştıracaktır.

 

      Kısacası, frekans gibi çok kıymetli bir kaynağın ticari nitelik taşımayan bir etkinliğe tahsis edilmesi sebepsiz değildir, yoğun emekler ile hizmetlerin sayesinde elde edilmiş bir kazanımdır ve bir beklentinin sonucudur. Gönüllülük temelinde yürütülen Radyo Amatörlüğü etkinliğinde “yükümlülük” söz konusu olmamakla birlikte, bu frekans tahsislerinin kendiliğinden gelmediğinin bilinmesinde, ayrıca tanımda yer alan vurguların bilincinde olunmasında büyük yarar vardır. Her Radyo Amatörünün tabi olduğu tek yükümlülük, kural ve usüllere mutlak uyumdur. Fakat Radyo Amatörlüğünü yüceltecek ve geliştirecek her kurumsal çabaya verilecek gönüllü katkı, şüphesiz ki Radyo Amatörlüğünün geleceğine de katkı verecek, ayrıca katkıda bulunanların ufkunu da geliştirecektir.

      Aramıza yeni katılan birçok Radyo Amatörü, Radyo Amatörlüğünün geniş faaliyet yelpazesini tanıma olanağını henüz bulamamıştır. Bunun sonucunda, aralarında Radyo Amatörlüğünü el telsizi ile röleler üzerinden yürütülen bir “bas-konuş” haberleşmesi sananların sayısı oldukça fazladır. Telsizle CB’de (Halk Bandında) tanışanlar da bu yanılgıya düşebilmektedir. CB kökenli arkadaşlarımızın bir bölümü, CB’de kimi zaman rastlanan haberleşme uslubu ile içeriğini Radyo Amatörlüğü ortamına taşıma meylinde olabilmektedir. Bunun sonucunda, Radyo Amatörlüğüne yakışmayan durumlar yaşanmaktadır. Son dönemde bazı örnekleri yaşanan bu olumsuzluklar istenmeyen boyutlara varabilmiş, bu olumsuzluklara neden olanlara Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) tarafından yaptırım uygulanmıştır. KEGM, usulsüz ve ilgili yönetmeliğin yasakladığı türden içeriğe sahip haberleşmenin yaptırıma tabi tutulması konusunda çok kararlıdır.

      Unutulmamalıdır ki, kullandığımız frekanslar bütün radyo amatörlerinin kullanımında olan bir “kamusal alan” niteliğinde olup burada yapılan usulsüz haberleşmenin bu haberleşmeden rahatsızlık duyanlarca şikayet konusu yapılması her zaman mümkündür. Usulsüz haberleşmelerin Radyo Amatörlüğünü, frekanslarımızı dinleyen kişiler, özellikle de Radyo Amatörlüğüne ilgi duyanlar ve Düzenleyici Kurumlar nezdinde  küçük düşürücü bir etkisi olduğu da yadsınamaz bir gerçektir.

      Bu nedenle, Yönetmeliğin yasakladığı davranışlardan kaçınılması ve işletme kurallarına tavizsiz şekilde uyulması herkesin lehine olacaktır. Bu konuda herkesin gerekli duyarlılığı göstermesi durumunda Radyo Amatörlüğünün tadı çıkartılacak ve Radyo Amatörlüğünün tarifinde yer alan vurguların gereği çok daha kolaylıkla yapılabilecektir.

      Radyo Amatörlüğünün tadının çıkartılması ve tarifindeki vurguların gereğinin yapılmasının yolu, Radyo Amatörlüğünün barındırdığı çok sayıdaki eşsiz haberleşme türünün tadına bakılmasından geçmektedir. Bunların hangisine odaklanılacağı herkesin kendi kararıdır. Bunların hiçbirinin birbirinden üstün görülmesi mümkün değildir, ancak hepsinin kendine göre bazı teknik üstünlükleri ve sundukları imkan ile kabiliyetler vardır. Başka bir deyişle, bunların hepsi “büyük ve eşsiz bir mozaiği birlikte meydana getiren renklerle taşlardır”.

      Internet, bu yöntemler hakkında bilgi edinme imkanı sunmaktadır. Meraklı olan herkes bu bilgilere ulaşabilmektedir. Bununla birlikte, dernekler de bu bilgilere ulaşma imkanını sunabilmektedir.

      Türkçe yayınlar ve bilgi kaynakları konusunda henüz çok ileri bir düzey yakalanmamış olabilir, ancak bunun “imece” usulü ile, yani katılımcı bir yaklaşım içinde ortak çaba ile sağlanması mümkündür. Yabancı dil bilgisi olan Radyo Amatörlerinin yardımıyla dış kaynakların aktarılması seçeneği de vardır.

      Düzeyli bir ortamda Radyo Amatörlüğünün tadını hep beraber çıkartmak ümidiyle,

 

 

73!

TRAC Genel Merkezi

 

 

 

 

 


TRAC
Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti
9 Nisan 1991 tarihi ve 91/1741 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile KAMU YARARINA çalışan bir dernektir.
IARU International Amateur Radio Union Member